O nás
Výlety
Kontakty
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení


1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost CA Príma den Tomáše a Marcely Sukových tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
CA Príma den Tomáše a Marcely Sukových se sídlem Košařova 456, Praha 9 Kbely, 19700 (dále jen prodávající) a kupujícím, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.
1.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


2. Objednávání a úhrada výletů


Výlet (dále také uvedeno jako "zboží") kupující rezervuje prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách, telefonicky nebo osobně. Rezervace platí 14 dní, do té doby je nutné výlet zaplatit. Po objednání výletu předá prodávající elektronicky, poštou či osobně kupujícímu zálohovou fakturu - podklad pro zaplacení výletu. Úhradu výletu lze uskutečnit následujícími způsoby:
2.1. Bankovním převodem na účet: 118 28 97/0300, jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury, které je uvedeno na zálohové faktuře, kterou prodávající pošle kupujícímu po objednání výletu.
2.2 Odesláním hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky typu C na adresu: Ing. Tomáš Suk Košařova 456 Praha 9 Kbely 19700 jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury, které je uvedeno na zálohové faktuře, kterou prodávající pošle kupujícímu po objednání výletu. Na poukázce se tento variabilní symbolů uvede do pole "Zpráva pro adresáta".
2.3. Osobně v kanceláři cestovní agentury Príma den (dále jen "CA")


3. Ostatní ustanovení


3.1 Součástí ceny zájezdu(pokud není uvedeno jinak) není úrazové pojištění, pokud má o něj účastník zájem, je třeba si ho sjednat individuálně.
3.2 Program je uveden v materiálech CA. CA si vyhrazuje právo operativně upravit program dle dopravní situace, z důvodu co nejmenších časových ztrát.
3.3 CA si vyhrazuje právo operativně upravit program dle aktuální předpovědi počasí v místě pobytu s ohledem na nutnost minimalizace rizika případných zdravotních komplikací účastníků výletu.
3.4 Program se připravuje dlouhodobě dopředu, proto může dojít k náhlému uzavření objektu, plánovaného ve výletu. V takovém případě CA poskytne klientům kompenzaci v podobě návštěvy adekvátního náhradního objektu.
3.5 Na výlet si kupující vždy bere s sebou platný průkaz totožnosti a kartu zdravotní pojišťovny, příp. platný cestovní doklad.
3.6 V případě, že bude klientovi odmítnut vstup na území některého státu, CA nenese odpovědnost za jeho návrat, neplatí náklady spojené s návratem a neposkytuje náhradu za klientem nevyužité služby.


4. Stornovací podmínky u jednodenních zájezdů:


30 – 14 dní před odjezdem – storno poplatky ve výši 20% z ceny zájezdu
13 –7 dní před odjezdem – storno poplatky ve výši 40% z ceny zájezdu
6 – 0 dní před odjezdem – storno poplatky ve výši 100% z ceny zájezdu


5. Uzavření kupní smlouvy


5.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
5.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
5.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, datum narození, dále pak kontaktní údaje jako je emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
5.4 Po objednání výletu vystaví prodávající objednávkovou fakturu, kterou předá kupujícímu, který cenu uvedenou na objednávkové faktuře uhradí do 14 dnů vybraným způsobem uvedeným v kapitole 2 těchto podmínek.
5.5 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.


6. Práva a povinnosti smluvních stran


6.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
6.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
6.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.
6.4 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.
6.5 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.


7. Ochrana osobních údajů


7.1 Kupující uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
7.3 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.


8. Závěrečná ujednání


8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.